ตัวชี้วัดย่อย : การกำจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ และเชื้อเพลิง (RDF) - ภาคเอกชน (SOE64)